FőoldalAdataimKvízKvíz RanglistaÜzenetekIsmerőseimKéptárFórum
E-mail cím:
Jelszó:        
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszavam
Csízió
Ez a téma le van zárva!
1 2 3 

Regiomontanus ( #74 ) 2010-11-27 14:13:26
Privát üzenet
Tisztelt játékos vagy látogató!

A Csízió eredeti, helyesírással kerül beírásra így mielőtt ítélkeznél és azt gondolnád sok a hiba ezt vedd eszedbe.

A XII hónap Kalendáriumát mely szöveg elejéről hiányzik eredeti formájában a képtárban a Csízió képei kategóriában megtalálod.

Válasz erre

Regiomontanus ( #73 ) 2010-11-27 14:07:23
Privát üzenet
ELŐSZÓ


E könyvecskét Királyhegyi Müller János) Müller Regiomontanus, a poroszországi hires csillagász, mennyiség- és erőműtudor irta; városának közönségesen ismert német nevezete Königsberg. Az 1436. esztendőben született, s már 40 éves korában meghalt, miután e könyvet 30 év alatt szerzette, járási tapasztalásokkal, számos természettani és csillagáászati jegyzetekkel s ábrákkal kiadta 1471-ben. (Magyarra Heltai Gáspár kolozsvári pap fordította 1575-ben.)

A világ mindenkor kapott, valaminthogy kap még ma is az ujságon; minthogy előbb efféle könyvet sohasem látott, a jelenvaló oly hírt és becset nyert, hogy a vakok is megtanulták a szájról szájra menő hírből könyv nélkül; az árát oly igen fölverték a vevők, hogy egy-egy példány 12 spécies aranyon is elkelt, sőt a vevők egymás kezéből is kiszaggatták.

Pedig azon időben nagy volt ám a pénzbecs, tanuljunk egy-két példából: mert midőn a bécsi Szent István-tornyát készitették 1407-ben, a főépítő kőművesmesternek, Pilgram Antalnak) naponkint csak öt batka, a közönséges legénynek pedig három batka fizetése volt. Két batka tett egy pénzt és igy 200 batka egy forintot; még 160S-ben is egy szép ökör ára 12 garas, egy jó tehéné 6, legfeljebb 8 garas, egy sertésé2, 3 vagy legfeljebb 8 garas volt. l583-ban egy magyar forinton 20 pesti véka legszebb buzát meg lehetett venni.

A KERESZTÉNY OLVASÓKNAK

Isten kegyelmét és áldását kivánja a kiadó.

Nem azon okból adom elődbe, szeretett atyámfia, e természet-magyarázó könyvecskét, hogy azt itéld belőle, mintha pokol-planéta, vagy bármi jegy alatt születvén, pokolul is kellene elveszned; hanem azért, hogy tanuld meg belőle a gonoszt tőled eltávoztatni és a jóban állhatatos maradni.

Például hozom fel, hogy midőn Sokrates tanitványai, mikor az ő mesterök képét és ábrázatát Filemon nevü fisiognomushoz vitték volna megitélni, micsoda erkölcsü embert jelentene? Filemon figyelmesen megszemlélé a képet, ezt mondván: Akárki ábrázata ez, nem bánom, de azt itélem felőle, hogy igen parázna és csalárd ember.

Megharaguvának Sokrates tanitványai Filemonra ez itéletért s halállal fenyegetvén őtet, mondanák nekie: Te balgatag és tudatlan ember vagy, tudod-e azt, hogy e kép a legtudósb és jó erkölcsü mesternek ábrázata? te pedig eféle utálatos vétkeket kötsz hozzája; a te tudományod nem igaz.

Filemon megengesztelé őket és mondá: Oh fiaim, jól tudom, hogy Sokrates ábrázata.

Elmenének azért a tanitványok és megpanaszlák az ő mesteröknek. Sokrates nagy bölcsen felelé nékik, mondván: Bizony jeles tudós ember Filemon, mert az én természetemnek és születésemnek tulajdonságát betüről-betüre igazán megmutogatta tinéktek; de midőn fölnevelkedtem és eszem megjött vala, meghányván-vetvén magamban, elhittem, hogy az én ábrázatomnak és tagjaimnak állása gonoszra hajlandó természetet mutat, legottan lelkemet oktatóvá választván, ellene tusakodtam mind ez ideig a fertelmes és gonosz életnek.

E vallástétellel megtanitá Sokrates tanitványait, hogy noha pokol-állapot magyaráztatik némelyek születése és tagjainak állásából, de a jóra és jámborságra igyekezvén, jó cselekedettel a gonoszt mégis meggyőzhetik és eltávoztathatják.

E példa minket is arra int, hogy ne adjunk helyt ama hamis mondásnak, mintha némely emberben ugyan benne született és termett volna az orzás, részegség, mordság, garázdálkodás sat., és hogy el nem hagyhatja; de ezek meg nem gondolják, hogy a vadállat is megszelidül és az erős vadlovat megzabolázhatni, igy az ember is megtartóztathatja magát a rossz hajlandóságoktól.

Annak okáért, szeretett atyámfia! vedd jó néven e kis könyvecskét, mert ez tenéked megjelenti gonosz természetedet, melyet megismervén, megjobbitthatsz, azért kérd Istenedet, hogy teljes életedben őrizzen meg téged a gonosztól.
Válasz erre

Regiomontanus ( #72 ) 2010-11-27 13:29:41
Privát üzenet
Sequuntur officia

XII. Mensium.

Pocula Janus amat: et Februus algeo! clamat.
Január szereti a poharakat, Február kiált:fázom!

Martius arva petit: Aprilis fiorida prodit.
Március a szántókra vágyik, Április meghozza a virágokat

Fons et Flos memorum Majo sunt fomes amorum.
A liget forrásai és virágai májusban tapló a szerelemnek

Dat Junius foena: Julio recusator avena.
Június szénát ad. Júliusban szárba szökken a zab

Augustus spicas, September colligit uvas.
Begyűjti Augusztus a kalászokat. Szeptember a szőlőfürtöket

Germinat October spoliat virgul ta November.
Október sarjadzik. November megfosztja a lombokat

Quaerit habere cibum porcum mactando December.
December disznóöléssel igyekszik ennivalót szerezni.I.

A föld kerekségéről, területéről és nagyságáról.

A csillagászok és az égbe néző mesterek azt találták, hogy az égen lévő egyik lépcsőnek van 700 stádiuma, melyből egy 12 lépést és öt lábnyomot tesz. És igy ha az égen van 360, akkor a föld kerekségén köröskörül van kétszázezer és ötvenkét stádium. Sőt a Földmérés tudománya ugy találja, hogy a földnek területe nyolczvanezer száznyolczvanegy stádium, egy fél és egy harmadrész stádium. Hogy ha már most 8 stádium egy német mérföldet tesz, a mint némelyek a bölcsek közül tartják, akkor a föld kereksége harminczegyezer és ötszáz mérföld. És a föld területe tizezer és huszonhét mérföld. És e szerint az égben egy lépcső tesz 78 mérföldet és egy felet.
Válasz erre

Regiomontanus ( #71 ) 2010-11-27 13:28:54
Privát üzenet
II.

A csillagok a földtől mily messze legyenek, és a planéták is mily nagyok?

A föld az égtől, melyen a csillagok vannak, tizenötmillió kétszáz huszonháromezer 927 mérföldnyi távolra van.

Az első és felső planéta, mely a 7. égben van, neveztetik Saturnusnak. Ez 99-szer nagyobb az egész földnél, az ő távolsága a földtől hatvanöt millió ötvenhétezer háromszázötven mérföld.

Második planéta a Saturnus alatt a 6. égben mondatik Jupiternek, és 95-ször nagyobb a földnél; magassága negyvenöt millió hatszáznyolczvanegyezer hatszázhusz mérföld.

Harmadik planéta Jupiter alatt az 5. égben a Márs, egy kicsinnyel nagyobb, mint az egész föld és ismét a fele; az ő magassága a földtől 29 millió nyolcszáz és negyvenhatezer mérföld.

Negyedik planéta a Márs alatt a 4. égben a Nap, százhatvanhatszor nagyobb a földnél; az ő magassága háromezerszer való ezer, kilenczszázszor való ezer hatvanöt mérföld.

Ötödik planéta a Nap alatt a 3. égben a Vénus, oly nagy, mint a földnek harminczhatodik része, magassága háromezerszer való ezer, hatszázszor való ezer negyvenezer mérföld.

Hatodik planéta a Vénus alatt a 2. égben a Mercurius, oly nagy, mint a földnek harminczkettedik része, magassága ötszázszor való ezer, negyvenkétezer kétszázötven mérföld.

Hetedik planéta fejünk felett az 1. égben a Hold, a földnek harminczkilenczed részénél kisebb, az ő magassága a földtől kétszázezer, nyolczezer ötszáz negyvenkét mérföld.
Válasz erre

Regiomontanus ( #70 ) 2010-11-27 13:28:23
Privát üzenet
III.


Az esztendőnek elejéről.

A mennyi időt kiván a Nap, mig a 12 égi jelet bejárja, ugyanannyi időt tartunk mi egy esztendőnek. A Nap pedig kiván 365 napot és 6 órát, egy kicsinynyel kevesebbet, azért egy esztendőben is anynyi nap és óra van, azok 52 hetet tesznek és négy napot. Minthogy egy hétben 7 nap van, azért rendeltetett 7 betü, a melyek azokat jegyzik, ugymint:

Abcdefg, mindegyik egy napot jegyez, a szökő esztendőtől megválván, melyben két betü jegyzi a vasárnapot. Az egyik betü az esztendőnek elejétől fogva szolgál szent Mátyás napjáig, a másik szent Mátyás nap után való vasárnaptól fogva az esztendőnek végéig. De ha csak szintén 52 hét volna, és egy nappal sem több, tehát mindig egy lenne a vasárnapot jegyző betü.
Válasz erre

Regiomontanus ( #69 ) 2010-11-27 13:27:53
Privát üzenet
V.

A napnak kezdetéről.

Az egyházi rend kezdi a napot éjfélkor, és tartja másik éjfélig. A görögök a napot reggel kezdik keletkor, és tartják másik reggelig. A zsidók kezdik vecserrnyekor. A pogányok estve napenyészetkor. A csillagászok a napot tartják egyik déltől a másikig és a szerint találják az újságot is.

Válasz erre

Regiomontanus ( #68 ) 2010-11-27 13:27:38
Privát üzenet
VI.

Tábla, mely óránként mutatja, melyik planéta uralkodik mind éjjel, mind nappal.

Vedd eszedbe, hogy az órák a: táblában számláltatnak napkeltétől napnyugtáig, és nem aharangütő óra után. Mert az időt, mig a Nap fenn van (mit a kalendáriumból vagy másunnan megtudsz ) 12 részre avagy órára kell osztanod, akár rövid, akár hosszú órák legyenek, valamint az idő hossza. A többi időt is, mely van ismét napkeltéig, az éghez tudjad, és oszd azt is 12 részre, ugy számláld aztán. Mint mikor vasárnap meg akarod tudni, melyik planéta birja napkelte után az első órát, a napbeli órák között a táblában találod a Napot, és másfelől az éjjeli első órában a Jupitert, és igy menj mind a többire.

Ld képtár. 17 -es kép
Válasz erre

Regiomontanus ( #67 ) 2010-11-27 13:27:23
Privát üzenet
VII.

A HÉT PLANÉTÁKNAK A TERMÉSZETÉRŐL, JÁRÁSÁRÓL

Következnek a hét planétáknak természetéről,
járásáról, a 12 égi jelben való házaikról és embereknek születéséről, és mindenik planétának órájában
mit legyen jó megcselekedni, mit nem jó.


SATURNUSRÓL.

Saturnus első s felső planéta, természet szerint hideg és száraz, a mesterembereknek védője, a fekete színt, a savanyúízűt kedveli; a szombat napnak és keddi éjnek planétája, időemésztőnek magyarázzák.

Oly igen fenn jár az égen, hogy 30 esztendőben, 5 napban és 6 órában járja meg az állatkört, azaz az égbeli 12 jelet; mindenik jelben mulat harmadfél esztendeig; magas volta miatt igen ritkán látszik meg; a Mérték az ő felmagasztalása, melyben nagy hatalma van. Bak és Vízöntő az ő házai, melyekben legnagyobb hatalma van, a Rákban és Kosban egy csepp szerencséje sincs.

Saturnus a mely órában uralkodik, abban jó nehéz marhát venni és eladni, ugy mint vasat, ólmot és mindenféle metallumot és nehéz érczet, faragott köveket, fekete posztót; jó kertet keriteni, tavat ásni, érczet keresni, és jó mindennel bánni, a mi földön cselekedtetik. Jó az meg; a Mérték az ő felmagasztalása, melyben nagy hatalma van. Bak és Vízöntő az ő házai, melyekben legnagyobb hatalma van, a Rákban és Kosban egy csepp szerencséje sincs.
Jó mindenféle eledelt venni, vetni és oltani.

Saturnus órájában nem jó orvosoltatni, új ruhát csináltatni és abba öltözni, megborotválkozni. Hajóban ne járj, útra se menj, ne versengj, ne házasodjál, valakit meg ne dobj avagy lőjj; eret ne vágass, köpölyt ne vétess, kredencziát ne kivánj: se végy, se szolgáId. Valaki Saturnus órájában megbetegszik, sok ideig fekszik és végre meg is hal. Azt mondja Sokrates: Nem jó ekkor nagy urakkal dolgot közleni, valamint halászokkal és vadászokkal is. Nem jó kőházat rakni, társaságot kezdeni, nősülni; mert nagy háborúságban élnek.

A mely gyermek Saturnus órájában születik e világra, hideg és száraz természetü lesz és melanncholikus, azaz mindenkor gondolkodó, rest és nehézkedvü ember; ritka szakállú, sárga, tömérdek, vastag fekete hajú, felfuvalkodott; sokat elkezd, semmit nem viszen véghez, másnál feljebb akar lenni; nem bántja a gazdagság, víz mellett kedves lakás; természet szerint lopó, tolvaj, irigy és minden embert gyülölő, veszedelmes minden cselekedeteire, hívságokkal bővelkedik, hamar megbetegszik, későn haragszik meg, de sokáig haragszik; fösvény, hazug, nevet a szemében, gyilkos két szeme van, nem örömest megyen emberek közé, fekete és zöld ruhának igen örül, nem asszonyembernek való, csak magával beszél, sok beszédü, mindenkor földre néz.

Karácson havában, mikor a Nap a Rákban van és Boldogasszony havában a Vízöntőben, akkor Saturnus az ő órájában sokkal erősb, hogy sem más időben.

Hogyha újság jelentkezik Saturnus órájában, ez a hó hideg és nagyobb része nedves.

Saturnus az emberben a lépet birja, azért azt ne orvosold Saturnus órájában.
Válasz erre

Regiomontanus ( #66 ) 2010-11-27 13:27:01
Privát üzenet
VII.

A HÉT PLANÉTÁKNAK A TERMÉSZETÉRŐL, JÁRÁSÁRÓL

JUPITERRŐL.

Jupiter második planéta, természet szerint meleg és nedves, kedves és kegyes atyának magyaráztatik, igazság- és békességszerető. A kék szín és édes íz kedves nála. Csütörtöknek és vasárnapi éjnek planétája. Saturnus után ő felső, a 6. égen forog, 12 esztendővel a Nap előtt fut és 12 esztendőben megjárja az égi 12 jelet. A Bak az ő felmagasztalása, abban nagy hatalma van. A Nyilas és Halak az ő házai, azokban is nagy hatalma van. A Kettősökben, a Szűzben, Rákban semmi hatalma nincsen; ha a Bikába esik, egy csepp szerencséje nincs. Amely
órában Jupiter uralkodik, abban jó királyokat koronázni, házasulni, új ruhát csináltatni és abba öltözni, vándorolni, vetni, fát ültetni, oltani és épiteni, jó királyok, fejedelmek előtt és egyházi renden való urak előtt dolgát elvégezni. Jupiter órája az árus embereknek jó nyereséget hoz, jó abban vásárolni, pénzt váltani, ezüsttel kereskedni, jó hajóba ülni, eret vágatni, frigyet szerezni, szederjes szinü lovakat venni.

Jupiter órája mindenben szolgál, mit az ember igazság szerint cselekszik.
Viszont Jupiter órájában nem jó fegyvert venni, tűzzel dolgozni, vermet ásni és földet; nem jó juhot és másféle barmot venni.

A mely gyermek ez órában születik e világra, sangvineus, azaz bővérű lesz; bölcs és e világ szerint eszes ember, de az egészséget nem jó helyre költi, mert mindenestől a világi dolgokhoz ragaszkodik, álnok szivéből nagy bátorságot tud mutatni az emberhez; szép széles orczáju, egyenes orru, hosszú haju, vörös pofás, jótermetü, irgalmas. Asszonyembert titkon szeret, a jámbor embereket kedveli, a gonoszokat gyülöli. Jó tanácsadó, igazságszerető, jó dolgok kedvesek neki; víg, senkinek semmiben nem szolgál, hanem ha nagy kérve veszik reá, minden dolgát titkon tartja; jól vigyázzon magára, hogy hirtelen halállal meg ne haljon; midőn bővelkedik, ad a szükölködőknek. Az előszámlált tulajdonságokkal Jupiter hatalmasan működik az órákban, a melyekben uralkodik, midőn a Nap az ő házában jár, ugymint Bőjtelő hóban, a Halakban, szt. András havában a Nyilasban.

Újság ha lenne Jupiter órájában, a fél Hold száraz időt tart, a másik szeles lesz.

Jupiter és Márs az emberben a májat birják, azért az ő óráikban májadat ne orvosold.
Válasz erre

Regiomontanus ( #65 ) 2010-11-27 13:26:37
Privát üzenet
VII.

A HÉT PLANÉTÁKNAK A TERMÉSZETÉRŐL, JÁRÁSÁRÓL


MÁRSRÓL

Márs a harmadik planéta, természet szerint hév és száraz. Hadakozás csillagának mondatik, a vörös színt kedveli és a keserű ízt. Keddnek és pénteki éjnek planétája. Oly fenn jár az égen, hogy reggel a Nap előtt meglátni és estve a Nap után. Márs a Vénushoz oly igen hasonló, hogy nehezen ismerhetni meg egymástól, az 5. égen forog, 2 esztendőben bejárja az égi 12 jelet, egyikben két-két hónapig mulat.

A Bak az ő felmagasztalása, nagy hatalmas abban; azonképen a Kosban és Skorpió ban is, mely két jegy az ő házai. Mársnak semmi hatalma nincsen a Mértékben, Bikában, meg annál is kevesebb a Rákban, ha abba esik. A Márs-biró órákban igen jó: fegyvert lovat, hadiszerszámot és egyéb szükséges dolgokat megvenni és szerezni. Jó fegyverzetbe öltözni, hadba készülni és az ellenségre vizen és földön egyaránt menni. Jó vörös posztót, vörös lovakat venni és vörös szint mutató dolgokat kezelni és kezdeni. Viszont egyéb fődolgokat kezdeni félelmes mindenkor, az óra szerencsétlen, szomoru, veszedelmes, földön gyakrabban, mintsem vizen. Gonosz orvoslás és vágás, együtt való társalkodás, és nem jó nősülni.

A mely gyermek ez órában születik, meleg és cholerikus, azaz mérges, dagályos természetü lesz; vörös fodor haju, hirtelen haragu, hosszú orczájú, vörösfekete szinü, kicsiny szemü. Vörös szeplő orczáján, mint a kölesszem, nagy és tömérdek száju, inkább zárva, mint nyitva tartja; avagy nagy bosszuságában erősen harapja. Hosszú a foga, kérkedő boszszuságával, fajtalan, nagyehető, hazudik, bármit mond, senkinek nem néz a szemébe, ritkán nevet, csak ha valami latorságot cselekedett. Embert veszteni gyors, és a napoknak ellensége, a békességes embert nem szereti, kicsiny és ösztövér, mindent megbosszuló, gyakran feje fáj, asszonyemberekhez nagyon kivánkozik, de nem szereti őket; ritkán lesz vén emberré.

Márs az ő órájában erősebben működik Bőjtmás hóban, midőn a Nap a Kosba, és Mindszent havában, midőn a Skorpióba megy.

Mikor újság lesz Márs órájában, akkor a fele száraz, a fele pedig nedves időre fordul. Márs és Jupiter birják az emberben a májat, azért azt az ő óráikban ne orvosold.
Válasz erre

Regiomontanus ( #64 ) 2010-11-27 13:26:17
Privát üzenet
VII.

A HÉT PLANÉTÁKNAK A TERMÉSZETÉRŐL, JÁRÁSÁRÓLNapról.

A Nap negyedik planéta, fél szerint meleg és száraz, patrónusa a gazdának, külső ékességnek, értelemnek és tisztaságnak. A sárga színt kedveli és pokár ízt. Vasárnapnak és szerdai éjnek planétája, me1y a negyedik égen forog. Azért mondatik Solnak deákul, és Napnak magyarul, hogy az ő fényével meghaladja a többi csillagokat mind, avagy hogy ő egyedül világosit meg mindent, a mi e földön van. A Nap mindennap előmegy, a többi csillagok pedig mind hátrább mennek; a Nap gömbölyü és tüzes természetü, nyo1czszor annyi, mint a föld. Világot ad a bujdosó csillagoknak, napkeltétől fogva napnyugtáig; ő maga pedig fénylik az egész állatkörben, és a 12 égi jelet egy esztendő azaz 365 nap alatt bejárja, egy-egy jelben mulat 30 napig és 10 óráig; miképen a Nap egész estig a föld fölött vagyon, akképen fénylik egész éjjel a föld alatt. Mikor a Nap észak felől jár, akkor hosszú napot és nyarat okoz; mikor pedig délről jár, rövid a nap és a tél. A Kos az ő fölmagasztalása, abban neki nagy hatalma van, még nagyobb van az Oroszlánban, mely őneki háza.
A Napnak semmi hatalma a Vízöntőben, még kevesebb a Mértékben, ha abba esik, semmi szerencséje nincs neki abban.

A Napnak órájában, midőn a föld fölött van, jo megkeresni a királyokat, fejedelmeket és nagy urakat, és ővelök végezni; jó birót tenni, fegyvert venni, vadászni, vígadni, aranynyal és mindenféle sárga színű szerekkel kereskedni.

A Napnak órájában, midőn a föld alatt jár, nem jó királyokhoz és urakhoz járni, új ruhát fölvenni, eret vágatni és épiteni. Ezen órában ha valaki megbetegszik, azt erős hideg leli és nagy hévség elveszi minden erejét. Nem jó orvosolni, sem marháért indulni, nem jó megnősülni, sem társaságot kezdeni.

A mely gyermek a Napnak órájában születik e világra, heves, száraz természetü és cholericus lesz, uralkodik minden atyafiain, nagy tisztességre emelkedik, akár férfiú, akár leánygyermek legyen, szép orczájú. Igaz és bölcsbeszédü, és gyermeki dolgot nem hallgathat örömest; ha sebbe esik, nehezen gyógyul; a melle szőrös; bőkezü, az ő marháját senkitől sem kiméli, senkit meg nem csal, örömest nagy urakhoz tart, koszorús szakálla van, eszes, hirtelen haragú, feledékeny, az asszonyembereket igen szereti, a gonosztevőket gyülöli; örömest szép ruhákban jár, éles és kemény szavú és víg.

Szent Jakab havában, mikor a Nap az Oroszlánban jár, akkor nagyobb erővel hat, mint egyébkor.

Ha a Napnak órájában Hold újság.a lesz, nyárban aszályt és rekkenő hévséget hoz, télben pedig száraz és hideg időt, mely a hónak végéig eltart.

A Nap az embernek gyomrát birja, azt hát ne orvosold a Napnak órájában.
Válasz erre

Regiomontanus ( #63 ) 2010-11-27 13:25:53
Privát üzenet
VII.

A HÉT PLANÉTÁKNAK A TERMÉSZETÉRŐL, JÁRÁSÁRÓLVÉNUSRÓLVénus ötödik planéta szerelem csillagának, mondatik, természet szerint hideg és nedves. Jegyzője a világi vigasságnak, éneklésnek, mindenféle hegeedű-, trombita-, sípszónak, drága ékességnek és czifrának; övé a zöld szín és zsályaszag. Pénteknek és hétfő éjnek csillaga, a harmadik égben van. Vénus esti és hajnali csillag, a Napnak feje, gömbölyü, tűzterrmészetü. Vénus legközelebb jár a Naphoz, egyik esztendőben előtte jár, és akkor Lucifernek, azaz hajnali csillagnak neveztetik, a másik esztendőben pedig követi a Napot, és akkor Hesperusnak, azaz esti csillagnak neveztetik. És a melyik esztendőben Vénus a hajnalcsillag, abban Márs az esti csillag. De e két csillag, tudniillik Vénus és Márs, oly igen hasonlók egymáshoz, hogy nehezen ismerhetni meg egyiket a másiktól. Vénus bejárja a zodiacust, azaz állatkört, 348 nap alatt. .

Vénus órájában jó az uraktól némi dolgokat megérteni, házasulni, magát ruházni; jó úton járni, asszonyemberek által jó szerencse találja; jó fürödni, szolgálókat fogadni, purgáczióval élni, eret vágatni, viszont V é n u s óráiban nem jó vizen evezni, vetni, sok pénzt beszedni, mert asszonynépekkel elköltik, eltékozolják. De a mely ember Vénus órájában megbetegszik, az nyilván asszonyember miatt van. A mely gyermek vagy leány Vénus órájában születik evilágra, magtalanná lesz, félő, nehogy paarázna legyen. Az ember főképen hideg természetü, senkit igazán nem szeret, egyik feleségét a másikon elcseréli, messze kisétál az esze. Ha férfiu, szeretik az asszonynépek, ha asszonyállat, szeretik a férfiak. A Vénus embere igen lágy ember, fődologban kételkedik, a hol nem kellene kételkedni; szelid erkölcsü és ékesen szóló, nyájas, víg és sokbeszédü; tánczolás, hegedülés és egyéb vigasságtétel igen gyönyörüséges őnála, sokat költ reá, és szép ruhára is, és hol azt az ő maga költségével el nem éri, tehát a máséhoz nyul, miért fel is akasztják néha a Vénus fiát.

Szent György havában, mikor a nap a Bikába megy, és Szent Mihály havában a Mértékbe: akkor V é n u sna k nagyobb hatalma van az ő óráiban, mint egyébkor.

Midőn Vénus óráiban újság lesz, az első negyede esős időt hoz; télben pedig nedves és havas lesz.

Vénus és Mercurius birják az emberben a vesét, és Vénus órájában nem jó orvosolni, a mi a veséhez tartozó.
Válasz erre

Regiomontanus ( #62 ) 2010-11-27 13:25:34
Privát üzenet
VII.

A HÉT PLANÉTÁKNAK A TERMÉSZETÉRŐL, JÁRÁSÁRÓL


Mercuriusról.

Mercurius hatodik planéta, ezt az emberek követségesnek és szövetségesnek magyarázzák; hideg és nedves természetü, de azért a mellette való planétákhoz szabja magát, s a jókkal sok jót, a gonoszokkal gonoszt cselekszik. Védője a földi dolognak, a nemes tudománynak, tudniillik ékesszólásban, mértanban és bö1csészetben foglalatos tanitványoknak. A szürke színt neki tulajdonitják, és az eczetes ízűt. Szerdának és szombati éjnek csillaga, a második égen jár; gömmbölyü, tűztermészetü, egy kicsivel nagyobb a Holdnál; fényét és világát a Naptól veszi. Vénus alatt jár; hét esztendővel jár a Nap előtt, az állatkört bejárja 349 nap alatt, a Szűzben legnagyobb hatalma van. Halakban és a Nyilasban igen erőtlen.

Mercurius órájában jó levelet írni, követet küldeni, pénzzel vásárlani és kereskedni, orvossággal élni, plántálni, királyokat és fejedelmeket látogatni, építeni, árkot és kutat ásni, gyermeket iskolába adni, más lakóhelyre költözni, bölcs és mesterséges dolgokban foglalatoskodni; jó kereskedni, úton járni, adósságot beszedni.

De viszont nem jó fürödni, köpölyt vétetni, eret vágatni, házasulni és szolgálót fogadni.

A mely gyermek Mercurius órájában a világra születik: száraz, mértékletes természetű lesz, ékesen szóló és bölcs, kegyes és kedves minden embernél az ő jámbor és erkölcsös voltáért; drága színű, mindenféle nemes tudományban és mesterségben
igen foglalatos, csendes és gyenge testü, bölcs tanácsadásban, hamisság őbenne nincs. Mercurius bírja az emberben a vesét.
Válasz erre

Regiomontanus ( #61 ) 2010-11-27 13:25:11
Privát üzenet
VII.

A HÉT PLANÉTÁKNAK A TERMÉSZETÉRŐL, JÁRÁSÁRÓL

HOLDRÓL

Hold hetedik planéta, természet szerint hideg és nedves, a hamarságot jegyzi, fehér szín és sós íz a Holdé. Hétfőnek és a csütörtöki éjnek csillaga, az alsó égen jár; és miképen a hetedik planéta, a felsőtől ide alászállva, úgy első is lehet az alsótól elkezdvén. Az állatkört bejárja 27 nap, 7 óra, 28 percz alatt. És így egynéhány nap annyit bejár a Hold, a mennyit a Nap egy esztendeig, mindenik jegyben mulat 2 napot, 6 órát, 28 perczet.

A Bikában nagy hatalma van, és a Bakban is, mely az ő háza; semmi hatalma a Rákban, a Skorpióban még annál is erőtlenebb.

Hold órájában jó: vízbe való építést kezdeni, mézet, olajat és mindenféle házi eledelt beszedni; húst és egyébféle állatot, eledelre való vadat és barmot jó venni, csak juhot nem, de nem jó házat építeni kezdeni, nem jó pénzt kölcsön adni, de jó hamar dolgot kezdeni.

A mely gyermek a Hold órájában születik, hideg és nedves természetü phlegmaticus, azaz: rossz nedvességü, nyálas testü; állhatatlan cselekedeteiben, másra nem hallgat, senkinek nem enged; történik, hogy ő magát is megöli; emberkorba ritkán jut, lassú, szerencséje van a világi dolgokban, a szerencsét el nem várhatja; homályos szemü, kancsal, beteges, a fejét lefüggeszti, ritkán vígad, igazmondó, kicsiny dologért hamar megharagszik, de hamar meg is békül; más ember marháját ő nem kívánja, kedve van a kalmársághoz és kézi mesterséghez, halvány színü; szerencse, hogy ha az orczáján valami jele nem esik, hamar megőszül, világi dolgokban igen bízik.

Szent Iván havában, mikor a Nap a Rákban jár, akkor a Holdnak nagy hatalma van az ő óráiiban.
Mikor a Hold óráiban újság lesz, az a Hold jobb része szeles és esős időt tart.
A Hol d bírja az emberben a fejet, azt hát ne orvosold az ő óráiban.

A Hold többet cselekszik mibennünk, mint a többi planéták, mert a Hold közelebb van hozzánk a többi planétáknál; ezt a tulajdonsága is bemutatja, mert rövid időben megjárja az égi 12 jelet, melyekből jót és gonoszt vesz magára, melyet azután mireánk bocsátván, mindenik jelnek jó vagy gonosz természete szerint hat reánk, a mint megmondám.
Válasz erre

Regiomontanus ( #60 ) 2010-11-27 13:24:50
Privát üzenet
VIII.

A Napnak járásáról a 12 égijegy által.

A 12 égijegyet, a melyeket a Nap egy esztendőben megjár, a Hold egy hóban futja meg, mindenik jegyben mulat harmadfél napig, és ugy kerül végre abba, a melyben a Nap van; mig Hold és Nap egy jegyben együtt vannak, addig holdvilágot nem látsz, mert elvégezte az ő járását.

Mikor pedig a Hold a Naptól elment 12 grádust, azaz 6 mértfö

ldet: akkor kezd megvilágosodni és feltetszik az ujság, mert a Naptól vesz világot.Boldogasszony havában megyen a Nap a Vízöntőbe

Böjtelő havában megyen a Nap a Halakba

Böjtmás havában megyen a Nap a Kosba

Szent György havában megyen a Nap a Bikába

Pünkösd havában megyen a Nap a Kettősbe (ikrek)

Szent Iván havában megyen a Nap a Rákba

Szent Jakab havában megyen a Nap a Oroszlánba

Kisasszony havában megyen a Nap a Szűzbe

Szent Mihály havában megyen a Nap a Mértékbe (mérleg)

Mindszent havában megyen a Nap a Skorpióba

Szent András havában megyen a Nap a Nyilasba

Karácson havában megyen a Nap a Bakba
Válasz erre

Regiomontanus ( #59 ) 2010-11-27 13:24:24
Privát üzenet
IX.

A 12 égijegynek természetéről és a Napnak azokban való erejéről és hatásairól.

A KOSRÓLA Kos első égijegy, hév, száraz és tűztermészetü, napkeleti állhatatlan, cholericus, Mársnak mindennapi háza, a Napnak felmagasztalása, Saturnusnak esete, embernek a fejét bírja.

Midőn a Nap a Kosban van, a föld megnyílik, a gyökerek erőt vesznek, a fák bimbóznak és zöldülnek, a források és folyóvizek kiáradnak, az emberek örvendnek, az állatokban megbővül a vér és nedvesség; a madarak énekelnek, bízván a szántó embernek szántásában és a jövendő időnek földi munkájában és az esztendőnek bő termésében.

Midőn a Hold a Kosban van, nem jó szót szaporítani, főhöz szolgáló eret vágatni avagy orvosoltatni, fejét mosatni, borotválkozni, gonosz purgácziót venni, mert követed, mint szintént a Kos, hogy kérődzi a füvet; azonképen a mindenféle kérődző állattnak jegyében, ugymint a Bikában és Bakban nem jó purgácziót venni. A Kos, mihelyt napkeletről feltámad, meleg időt hoz. A Kosban eret vágatni a karon, de nem a főhöz szolgálót; jó sebet orvosolni, napkeletre vándorolni, követet bocsátani; jó ruhát szabatni és abba öltözni, házasság dolgáról végezni, frigyről értekezni; de nem jó frigyet kötni addig, míg a Hold állhatós jegyben nem lesz; ugymint Bikában, Oroszlánban, Vízöntőben és Skorpióban; jó tűzben dolgozni, gőzben fürödni, körmeit lemetszeni, kopját törni, bajt vívni, hadat inditani, drágaköveket vásárolni, valami mesterségre állani, csaplárkodni, urak és vitézek körül forgolódni és mindent kérhetsz tőlök. Nem jó szolgát fogadni és állandó dolgot kezdeni.

A mely fiúgyermek a Kos-jegy alatt fogantatik avagy születik, főmester lesz; alázatos, elmés, okos, eszes, becsületes, és gyors lesz a jó cselekedetekre és a gonoszt eltávoztat ja. A mely pedig szerdán jön a világra, mély gondolatú és nagy tisztességben lesz az embereknél. Emberek pörölnek vele, és ő meggyőzi őket; idegen földekre megy, nyavalya következik reá némi lator baromtói avagy csuszómászó féregtől. Ezen nyavalyák következnek reá, mely nyavalyák két esztendeig tartanak rajta. Azután sok jószága, gazdagsága, tiszte lesz; az emberek szeretik őtet, de feleségétől bántásai és nyavalyái lesznek, főfájó, csa-csogó lesz. Egész életében semmi fogyatkozása nem lesz, és valami jegy lesz ágyékán vagy a nyakán, és nagy kinnülő szemei lesznek és annak csillaga a Márs, 14 esztendős korában beteges lesz, melyből ha fölkelt, 83 esztendős korában hal meg.

A mely leánya Kos-jegy alatt születik, magas homlokú és nagy farú, szép hajú, igazmondó és háza népének valóban asszonya és birója lesz, miképen a Kos szarvával birja nyáját. Férjének vigasztalást keres és sok nyavalyák lesznek rajta; betegeskedik és valamennyire hajlandó a gonoszságra. A fején valami jegy lesz, 15, 20 és 45 esztendős korában beteges lesz és 55 esztendős korában hal meg.
Válasz erre

Regiomontanus ( #58 ) 2010-11-27 13:24:03
Privát üzenet
IX.

A 12 égijegynek természetéről és a Napnak azokban való erejéről és hatásairól.

A BIKÁRÓL

A Bika a második égijegy, hideg és száraz, déli, földtermészetű, melancholikus, Vénusnak éjjeli háza, Holdnak felmagasztalása, Jupiternek esete; emberben a nyakat birja

Midőn a Nap a Bikában van, dolgot jegyez; akkoron alkalmatos ideje van a szántásnak, kertnek és szőllőhegyek kapálásának.

Midőn a Hold a Bikában van, nem jó az embernek nyakát orvosolni avagy vassal érinteni, sem sebet gyógyitani, sem eret vágatni, sem orvossággal élni, hadat sem jó inditani, sem messze útra indulni. Jó kezdeni állandó dolgokat, házat épiteni, fundamenntomot jó vetni, társaságot, frigyet és házasságot szerezni. Délre kereskedni, ökröt venni, cselédet fogadni, asszonyokat beszentelni és házat venni, gyermeket csecstől elválasztani, kertben kapálni, fákat oltani, vetni, rövid útakra indulni. Ekkoron heves és száraz idő van és futkosó felhő és köd majd minden nap.

A mely fiúgyermek a Bika-jegy alatt fogantatik avagy születik, az értelem nélkül szóló, különféle hiábavaló gondolatú lesz, bizvást a másét eladja, sok nyavalyák következnek némely asszonyi állattól reá és a vér szerint való atyafiai elárulják őtet, mely miatt nagy veszedelembe jut, egyik városból a másikba megy koldulva. Az ő formája és ábrázatja imilyen leszen: kicsiny fejü, fekete szemü, nagy orrú és kevés gyermekei lesznek. Ezek után gazdag emberhez adja magát és semmi külső mesterséget avagy művet nem tud. Az állán jegy lesz, vagy a vállán, vagy a tomporán; az életének vége felé nagy lesz, 29 és 30 esztendős korában betegeskedik, 37 esztendős korában hal meg más ember házában.

A mely leányzó a Bika-jegy alatt fogantatik avagy születik, szép és nagyszemü lesz, ifjúságában nyavalyát szenved testében. Mikor megeszesül, meggyógyul és gonosz lesz, fogcsikorgató, mintha az ördögtől vétetett volna körül, mely megtanít ja urát, hogy gyakorta házából elmenjen és ritkán gondoljon haza, mert félti a szemét, hogy füstös házában együtt kiapadna. Gyermekei lesznek és kevély lesz, jól tanittatott, tiszta; 5 esztendős korában beteges lesz és 15 vagy 19 esztendős korában hal meg.
Válasz erre

Regiomontanus ( #57 ) 2010-11-27 13:23:37
Privát üzenet
IX.

A 12 égijegynek természetéről és a Napnak azokban való erejéről és hatásairól.

A KETTŐSRŐL (ikrek)


A Kettősök harmadik égijegy, meleg és nedves, napnyugati jegy és kemény természetü, sangvineus (vérmes), Mercuriusnak mindennapi háza. A sárkányfőnek magasztalása, annak esete; az embernek a vállát, karját és kezét birja.

Midőn a Nap a Kettősben van, akkor mind az emberek, mind az oktalan állatok örvendeznek és a szép termésekben gyönyörködnek.

Midőn a Hold benne van, nem jó orvosolni, sem vállát, sem karját, sem kezét vassal tapintani; ártalmas eret vágatni, frigyet és társaságot szerezni, útra indulni, vizen evezni, új ruhába öltözni, hazatérni, és nem jó állandó dolgot kezdeni; jó gyermeket iskolába adni, iródeákkal és árus emberekkel végezni, vadászni és madarászni, venni és eladni, pénzt váltani és kölcsönadni, csacsogó embert megszólitani, disputálni avagy vetekedni.

A mely fiúgyermek a Kettős-jegy alatt fogantatik avagy születik, főemberekkel és tisztességbeliekkel társalkodik, tudós emberekre sokat költ. Ha szombaton születik e világra, sokat nyer és keres, de beteges lesz. Asszonyembertől vádoltatik, melyért nagy bánatba esik, de ellenségeit meggyőzi és a jó munkára siet. Első esztendőben beteg lesz; 28 és 38 esztendős korában házasodik meg. Három feleséget vesz és a harmadikkal lakik békével; az orczáján jegye lesz, 40 esztendős korában hal meg.

A mely leánya Kettős-jegy alatt születik, szép, ékesen szóló, mindennel és urával is békességesen él. Ura pedig szegény és pénzeden lesz. Kézimunkájáából él és urától sok dolgok történnek rajta. Jegy lesz a kezén vagy mellén; 3 esztendős korában beteges lesz, és 12, 40 vagy 60 esztendős korában hal meg.
Válasz erre

Regiomontanus ( #56 ) 2010-11-27 13:23:18
Privát üzenet
IX.

A 12 égijegynek természetéről és a Napnak azokban való erejéről és hatásairól.

A RÁKRÓL

A Rák negyedik égijegy, hideg és nedves, éjszaki, víz-természetü, phlegmaticus, epés, állhatattlan, a Holdnak mind nappali, mind éjjeli háza. Jupiternek felmagasztalása, Mársnak esete. Embernek birja a mellét, oldalcsontját, tüdejét és lépjét.

Midőn a Nap a Rákba feljutott, ottan alátér ismét azon grádusok száma szerint, a melyeken napról-napra ide fel hozzánk hágott vala és a föld termése és gyümölcse e jelenvaló időhöz képest napról-napra jobban megérik.

Midőn a Hold a Rákban van, nem jó az embernek sem mellét és oldalcsontját, sem tüdejét és lépét orvosolni avagy vassal érinteni; nem jó nősülni, sem vénekkel és hadakozó emberekkel valamit végezni, hadat inditani és tűzben dolgozni.

Jó kalmárkodni, vízben dolgozni, vízben járni; jó ásni, vizet árokban valamerre vezetni, halászni, félrészint jó eret vágatni; csak az előszámlált tagokat ne bántsák.Jó követet bocsátani, vándorolni, éjszaka vadászni, körmöt lemetszeni, fürödni, lekváros purgáczióval élni, barmot és kalmár-árut venni, házat építeni, lovat cserélni és mindent, a minek hamar vége szakad, megtenni; jó pörölni és leányt kérni.

A mely fiúgyermek a Rák-jegy alatt fogantatik vagy születik, visszavonó, csalárd lesz, valami gonoszt tud, azt cselekszi. Ha szombaton születik, 3 esztendős korában beteges lesz, egyéb nyavalyákat is szenved; de azok javára fordulnak neki. Szegények táplálója lesz. A nagyságosok jól tesznek vele. Halála óráján az emberek gonoszul szólnak felőle, és az lesz ő vétkeért; feleségével, gyermekével háborogva lakik. Az övén alul fájdalmat szenved, 1 és 5 esztendős korában beteg lesz, 39 esztendős korában hal meg.

A mely leánya Rák-jegy alatt születik, szép, kevély, igen háborgó, nagyszemü, magas dereku, jó szerencséjü lesz. Mindazáltal az ő rokonságit gyülöli, az idegeneket, pedig hazudozásukért, és hogy kezére jól tudják csapni, igen kedveli, melyért urával meggyülölteti magát. E kebelében jegye lesz vagy a hasán; 3 esztendős korában betegeskedik, és 49 vagy 60 esztendős korában hal meg.
Válasz erre

Regiomontanus ( #55 ) 2010-11-27 13:23:00
Privát üzenet
IX.

A 12 égijegynek természetéről és a Napnak azokban való erejéről és hatásairól.

AZ OROSZLÁNRÓLAz Oroszlán ötödik égijegy, száraz és tűztermészetü. Napkelet, kemény, cholericus, a Napnak éjjeli háza; birja az embernek a szivét, a máját, oldalát és a hátát.

Midőn a Nap az Oroszlánban jár, rekkenő hévség és meleg idő áll elő; éjjel és nappal minden fűnek és gyökérnek, akár zöld akár aszú, elég melegsége van, s nem kell félni most, hogy megvegye a hideg.

Midőn a Hold az Oroszlánban van, nem jó az ember szivét, máját, oldalát és hátát kenni és orvosolni; veszedelmes eret vágatni, italt venni, új ruhába öltözni, úton járni, parasztemberekkel végezni, bár ne kivánj hamar való dolgot. Jó állandó dolgot kezdeni, ugymint: házat épiteni, tisztbe állani, jó vadászni, tűzben dolgozni, ágyút önteni, meszet és téglát égetni, fejedelmekkel és urakkal ügyködni, cselédet fogadni, nősülNi, drága árut és jószágot venni s eladni, aranyat és mindenféle sárga és vörös színt forgatni, társaságot, egyezséget és békességet szerezni; óvd magad, hogy gonoszt ne indits, mert te rajtad fog végződni.

Midőn az Oroszlán-jegy napkeletről támad, meleg és száraz időt hoz. De a Hold midőn az Oroszlán-jegy lángján átmegy, akkor eső és köd lesz.

A mely fiúgyermek az Oroszlán-jegy alatt fogantatik avagy születik, vastag, tisztán szóló, és minden jót örömest halló lesz. Az olyan gyermek, ha vasárnap születik e világra, a nagyságosok szeretik, tisztességben tartják és igen meghízik. Doktorrá lesz, és sokat felülhalad bölcsességével. A mivel bir, örömest közli az emberekkel; árvákat, özvegyeket tápplál, paráznasággal vádoltatik, a tomporán jobb felül némi nyavalyája lesz, vagy pedig a szemén; testét veszedelemre veti a tisztességért, 20 vagy 66 esztenndős korában hal meg.

A mely leány az Oroszlán-jegy alatt születik, magas, tudós és szomorú szívü lesz, az emberekkel meggyülölteti magát; gyermekei lesznek, kik hamar. meghalnak, a kezén jegy lesz, vagy a karján, vagy lábán, és 5, 10 vagy 26 esztendős korában beteges lesz; 72-ik esztendejében, ha annyit élhet, hal meg.
Válasz erre

Regiomontanus ( #54 ) 2010-11-27 13:22:38
Privát üzenet
IX.

A 12 égijegynek természetéről és a Napnak azokban való erejéről és hatásairól.

A SZŰZRŐL

A Szűz hatodik égijegy, hév és száraz, földtermészetü, középszerü, melancholicus és asszonyos. Az embernek a derekát, hasát és bélét birja.

Midőn a Nap a Szűzben van, jó idő áll elő, eső is jár.

Midőn a Hold a Szűzben van, nem jó a derekát, hasát, bélét orvosolni, pörölni és tűzben dolgozni. J ó özvegyet elvenni, posztóval és barommal kereskedni, nehéz dolgokat venni és eladni, cselédet fogadni, gyermeket csecstől elválasztani és örökiteni, délre vándorolni, követet bocsátani, iródeákkal, árus és tudományos emberekkel végezni, társaságot kezdeni, gyermeket iskolába és valamely gyenge mesterségre adni, aranyozni, pénzt váltani, adósságot fizetni, áruval kereskedni és földben dolgozni.

A mely gyermek a Szűz jegye alatt fogantatott avagy született, szemérmes és feledékeny ember lesz;beteges, de tökéletes és jámbor, mindennek hisz, játékot örömest lát, idegen országokban gyönyörködik, irgalmas, hű és együgyü.

És a mely szombaton születik, két felesége lesz, a másodikkal jobb dolga lesz, gyakorta lesznek gyerrmekei. Némely betegségek esnek reá a hidegtől vagy víztől. A kik nem barátai, bűnt és feslett erkölcsöt fognak reá, de helyt állván nekik, meggyőzi őket. Betegsége ellen sok orvosságot vesz hozzá. És a más ember marhája miatt zűrzavar éri. A mellén avagy melle körül jegye lesz, és 3 vagy 20 esztendős korában betegeskedik, és 63 esztendős korában hal meg.

A mely leánya Szűz-jegy alatt fogantatik avagy születik, szemei belül vörösek lesznek, az egész teste nagy, dajkafarú lesz, pokolul leszen dolga 5 esztendeig. Kevély, szűz, tiszta, és minden dolgaiban jó, elmés, örömest köszön, szép termetü. Az irástudókat igen kedveli, némely atyafiát és az urát igen meggyülöli, betegségbe esik. Nagy fájdalommal szül gyermeket; a melle pedig megkél nagy gyötrődéssel,jegy lesz az orczáján vagy a hasán. 15, 17 és 48 esztendejében megbetegszik és 54 esztendejében hal meg.
Válasz erre

Regiomontanus ( #53 ) 2010-11-27 13:22:18
Privát üzenet
IX.

A 12 égijegynek természetéről és a Napnak azokban való erejéről és hatásairól.

A MÉRTÉKRŐL (mérleg)A Mérték hetedik égijegy, meleg s nedves, napnyugati, egy természetű, állhatatlan, cholericus, Vénusnak éjjeli háza, Saturnusnak felmagasztalása, a Napnak esete. Az embernek a köldökét, hasát s ágyékát birja.

Midőn a Nap a Mértékbe lép, a napnak hossza egyarányú az éjjel.

Midőn a Hold benne van, nem jó az előszámlált tagokat orvosolni, nem jó házat épiteni és abba költözni, uraságot avagy tisztet felvenni, hadba menni. Jó posztót vásárolni, új ruhába öltözni, orvosolni, sebet gyógyitani, eret vágatni, fürödni, borotválkozni, lakodalomba járni, napnyugatra vándorolni, követet bocsátani, venni és ismét eladni.

A mely fiúgyermek a Mérték-jegy alatt fogantatott vagy született, változó annak szerencséje, az asszonyembereket szereti, szeretetének hasznát veszi, gonoszságot nem űz, jóra főképen igyekszik; igaz, tiszta életü, tökélyes és együgyü, nem mély gondolatu, minden embert szeret, de nem gondol vele. Ha vasárnap született, gonoszul szólnak felőle, és rágják őtet az ellenségei, és meg is félemlik tőlük, ez pedig három esztendeig tart ellene; azután mindenben jól lesz dolga, sok gyermekei lesznek, főembereknél becsületben lesz; fejének, szájának, szemeinek valami nyavalyája történik, egyik füle is fáj, de azután meggyógyul mindenből. Igazmondó, alázatos lesz, nem ellenkezik, senkit nem gyaláz, 88 esztendős korában hal meg.

A mely leánya Mérték-jegy alatt születik, magas, szép kinövő, nagy szemü, ravasz lesz; minden baromtói és ebtől fél, rosszat mondanak felőle, és azért háborúságban lakik férjével. Az orczáján vagy az oldalán jegy lesz; 5 vagy 11 vagy 36, vagy 45 esztendejében beteges lesz, 90 esztendős korában hal meg.
Válasz erre

Regiomontanus ( #52 ) 2010-11-27 13:21:58
Privát üzenet
IX.

A 12 égijegynek természetéről és a Napnak azokban való erejéről és hatásairól.

A SKORPIÓRÓL

A Skorpió nyolczadik égijegy, hideg és nedves, víztermészetü, északi, phlegmaticus, Mársnak éjjeli háza, a Holdnak esete; emberben a vesét és hólyagot birja.

Midőn a Nap a Skorpióban van, csúnya idő áll, hol hideg, hol meleg, hó, harmat, dér és eső lesz, a napok mindtovább rövidebbek lesznek, fekete felhők gyűlnek és gonosz, félelmes idő kezd lenni.

Midőn a Hold a Skorpióban van, az előszámlált tagokat nem jó orvosolni, egyéb dolgot sem jó cselekedni, csak italt venni, eret vágatni félrészint jó; nem jó sebet gyógyitani, úton járni, új ruhába öltözni; félelmes vizen járni és uraságba szállani.

A mely fiúgyermek a Skorpió-jegy alatt fogantatik vagy születik, hajlandó a gonoszra, és azt kivánja; esküvő és hazug lesz; azokkal ő rosszul cselekszik, kik jót cselekedtek ővele. Minden javát elveszti bolondsága és gorombasága miatt, mindazáltal nem tetszik neki, mintha féleszü és balgatag volna; a ki szerdán születik, hosszú haragtartó lesz, gyakorta kornyadoz, de nyavalyájából hamar felgyógyul, idővel nagy becsületben és tisztességben tartják; két felesége lesz, és jó cselédes ember, mert bőven szerez mezőt és örökséget. Jövendölni is tud, de azt nem közli mással és meg nem jelenti; a vállán lesz jegye, vagy a lábszárán, vagy a fején; és 10 vagy 36, vagy 41 esztendős korában betegeskedik, és idején 57 esztendős korában hal meg.

A leány pedig urával jól lakik, ha megszeretheti, de sok beszédü; mindenkor csendes, és a mellett álnok, fő emberhez megy férjhez, gyermekei lesznek, ő maga beteges, örömest köszön; a testén jegy lesz; 12 vagy 26, vagy 36 esztendős korában betegül meg, és 52 esztendős korában hal meg.
Válasz erre

Regiomontanus ( #51 ) 2010-11-27 13:21:38
Privát üzenet
IX.

A 12 égijegynek természetéről és a Napnak azokban való erejéről és hatásairól.

A NYILASRÓL


A Nyilas kilenczedik égijegy, hév és száraz, napkeleti, tűztermészetü, cholericus, Jupiternek éjjeli háza, a Sárkányfőnek esete, a farkának felmagasztalása; birja az emberben a farcsigát és inát.

Midőn a Nap a Nyilasban van, szeles, esős, havas idő és hó-harmat lesz. Midőn a Hold a Nyilasban van, nem jó farcsigát és inát orvosolni, veszedelmes vizen járni, fákat ültetni; jó fürödni, sebet gyógyitani, venni és eladni, új ruhába öltözni, gyermeket iskolába adni, vándorolni, lövöldözni, fejedelmet, püspököket megkeresni, hadat s pört inditani, tűzben dolgozni, varrni, cserélni, kereskedni.

A mely fiúgyermek a Nyilas-jegy alatt fogantatik vagy születik, siet a jó vén tanácsbeliekhez és örömest békességet szerez az emberek között, de senki sem gondol vele; sok ellenségei lesznek, de meggyőzi azokat, mely egynéhány esztendeig tart, azután jó dolga lesz. Fő emberekhez adja magát, jó szerencsés és gazdag lesz; asszonynépek járnak hozzája és csalárdsággal körülveszik, de ugyan nem vihetik véghez akaratokat; két izben esik nyavalyába, eb is megharapja, meg nem házasodhatik, szüleinek örököse lesz, a hasán és kezén jegy lesz; 8 vagy 30 esztendejében betegeskedik, 70 esztendős korában hal meg.

A Nyilas-jegy alatt született leány nagy orrú és nagy faru lesz, hivságokra hajlandó lesz, de mind elhagyja azt idővel; a férfiak szeretik a szüzességért, és ha akarna, 13 esztendős korában férjhez mehetne, mindazáltal urával keveset gondol és azt meg nem becsüli, végezetre megbánván, inait, külső belső testét fájlalva. Jegy lesz a vállán vagy hasán; 26 vagy 36 esztendős korában beteges lesz és 70 esztendős korában hal meg.
Válasz erre

Regiomontanus ( #50 ) 2010-11-27 13:21:23
Privát üzenet
IX.

A 12 égijegynek természetéről és a Napnak azokban való erejéről és hatásairól.

A BAKRÓL

A Bak tizedik égijegy, hideg és száraz, melancholicus és földtermészetü, állhatatlan, Saturrnusnak éjjeli háza, Mársnak felmagasztalása, Jupiternek esete; embernek a térdét birja.

Midőn a Nap a Bakban jár, száraz idő és nagy dér van, megfagy a föld, erős a kapálás.

Midőn a Hold a Bakban van, nem jó a térdet orvosolni, eret vágatni, nősülni, italt venni, épiteni, hadat kezdeni, tűzben dolgozni; jó a véneket megismerni, vendégeskedni, kövér disznót venni, meleg ruhába öltözni, meleg szobába ülni, gyermekeket csecstől elválasztani, ónt, aczélt és nehéz állatokat venni.

A mely fiúgyermek a Bak jegye alatt fogantatik vagy születik, gonoszságra és álnokságra hajlandó, visszavonó, rossz erkölcsü lesz; szidalmazza az asszoonyi állatot; emberek előtt tudósnak és értelmesnekláttatja magát; sokban lesz foglalatos, de vénségére megtér és magát megjobbitván, jobban lesz dolga; gyermekei lesznek, de azoknak nem örülhet, noha mindenben igen szerencsés lesz; más ember költi el gazdagságát, és az előbb nyavalyába esik, akármint forgolódjék, de óvja magát; a szeme alatt jegy lesz; 33 esztendejében beteges lesz és 45 éves korában hal meg.

A leány, ki a Bak-jegy alatt született, szép lesz és mindent megmond férjének, de szemérmes lesz; fejében lesz fájdalma, jó szerencséje lesz és 23 vagy 33 esztendejében beteges lesz és 73-ikban hal meg.
Válasz erre

Regiomontanus ( #49 ) 2010-11-27 13:20:53
Privát üzenet
IX.

A 12 égijegynek természetéről és a Napnak azokban való erejéről és hatásairól


A VÍZÖNTŐRŐL

A Vízöntő tizenegyedik égij egy, meleg és nedves; égi természetü, napnyugati, állhatatos, kemény, sangvineus, Saturnusnak napi háza, birja az embernek a szárcsontját és a lábikráját.

Midőn a Nap ebben van, hó és eső jár.
Midőn a Hold a Vízöntő ben van, nem jó a szárcsontot és a lábikrát orvosolni, messze útra menni, új ruhába öltözni, urakat megkeresni. Jó eret vágni, orvosolni, vénekkel barátkozni, házasulni, jégen járni, madarászni, borotválkozni, adósságot beszedni és haszonra való dolgot jó kezdeni; ez a jegy meleg és nedves, egészséges szelet hoz, főképen mikor az napkeletről támad.

A mely fiúgyermek a Vízöntő-jegy alatt fogantatik vagy születik, semmi kivető nem lesz benne, mindenki szereti őtet, igen jól tudja magát az emberekhez alkalmazni; két felesége lesz és a másodikkal jó dolga lesz, sokkal jobb, mint az elsővel; némely emberek gyülölik őtet szerencséjeért, ártani is igyekeznek neki, de nem árthatnak, mert mind e világ örömest hallgat őtőle, ha az olyan ember csütörtökön születik a világra, az alfelén jegy lesz, 28 esztendős korában beteges lesz, 70 esztendős korában hal meg.

A mely leány a Vízöntő-jegy alatt születik, kevély, minden embert becsmérlő, sokat szóló, férjét gyakorta megcsúfolja, jól megtanitott, eszes, lesz; a lapoczkáján vagy orczáján jegy lesz; 50 esztendős korában hal meg.
Válasz erre

Regiomontanus ( #48 ) 2010-11-27 13:20:37
Privát üzenet
IX.

A 12 égijegynek természetéről és a Napnak azokban való erejéről és hatásairól

A HALAK
A Halak tizenkettedik égijegy, kettős hideg és nedves, víztermészetű, éjszaki, phlegmaticus, Jupiternek éjjeli háza, Vénusnak felmagasztalása, Mercuriusnak esete, az emberben a lábat birja.

Midőn a Nap e jegyben van, nedves és homályos, esős idő áll. Midőn a Hold benne van, nem jó a lábat orvosolni, tűzben dolgozni; jó egyházi személyeket, birákat, tanácsbelieket és egyéb tisztben levő személyeket megkeresni; jó nősülni, feleséget az urával megbékéltetni, italt, orvosságot és pilulákat venni, házat venni és eladni, éjszakra vándorolni, új ruhába öltözni, borotválkozni; félrészint jó eret vágatni, de a lábadat ne bántsd; jó sebet gyógyitani, halászni, vízben építeni, vízben járni, fát ültetni, örökséget venni és eladni. Ez a jegy vizes, nedves és hideg időt ad minekünk, jó mégis füteni.
A mely fiúgyermek a Halak-jegyben fogantatik vagy születik, két felesége lesz, ha életét őrzi; fiai és leányai lesznek. Ha az olyan csütörtökön születik e világra, a kereskedéshez nem lesz szerencséje, testében semmi fogyatkozása nem lesz, mellteste igen mértékletes; nem fél a betegségtől, örömest eszi más ember kenyerét, senki nem gondol vele; valakivel pöre lesz, kit meggyőz; főfájó és a mellén jegye lesz, 14, 22 vagy 31 esztendős korában beteges lesz, 50 esztendős korában hal meg.

A mely leánya Halak-jegyben születik, igen szép, jó és istenfélő lesz, barátait örömest megfeddi, kettős gyermeke lesz, nagy fájdalommal szüli az ő gyermekeit, éjfélkor egyedül nem kell hagyni. Jegy lesz az alfelén; 10, 22 vagy 83 esztendős korában kornyadoz, 90 esztendős korában hal meg.
Válasz erre

Regiomontanus ( #47 ) 2010-11-27 13:20:23
Privát üzenet
X.

Tábla, melyből megismerni mindenik égijegyben mit kell
mívelni és mit nem; melyben:

a (j) jót,

az (m) mérték szerint,

a (g) gonoszt jegyez.

Ld. A képtárban 9 kép.
Válasz erre

Regiomontanus ( #46 ) 2010-11-27 13:20:06
Privát üzenet
XI.

A hét planéta miképen uralkodik a Holdnak fénye szerént, mikor szolgáltatnak szép tiszta, nedves és esős időt?

A Nap a mely hóban uralkodik, az a hó hév és száraz időt tart, az ő vezérlőjének az Oroszlánnak természete szerint, és az esztendő négy részeinek tulajdonsága szerint.

A Hold mikor uralkodik, ha akkor lesz ujság, tehát az a hó szeles, aszú, egy része esős lesz, minthogy az ő vezetője, a Rák hideg és nedves.

A Saturnus mikor uralkodik, az esztendőnek állapotjához szabja magát, és hol hévséget, hol hideget, gyakorta esőt is hoz, mint szintén az ő vezetője a Bak, tűztermészetü, és a Vízöntő szeles.

A Márs birodalma egy ideig erős, mint a Skorpió, és egy része száraz, mint a Kos, az ő vezetői.

A Mercurius sok esőt ad, vezetői, egyik a Szűz, mint a föld, másik a Kettősök, mint a szél.

A Jupiter fele száraz, mint a vezetője, a Nyilas, a tűz, másik fele elegy, szeles és esős, mint a Halak, a Vízöntő, az ő vezetői.

A Vénus igen hév és száraz, vagy hideg, mint szintén az ő vezetői, a Mérték, szeles természetű és a Bika, mint a föld,
azaz száraz és hideg természetű.
Válasz erre

Regiomontanus ( #45 ) 2010-11-27 13:19:29
Privát üzenet
XII.

A fejezet teljes egészében a képtárban.(8kép)
a képtári képre kattints rá ha nagyban olvashatóan akarod látni
Válasz erre

Regiomontanus ( #44 ) 2010-11-27 13:19:13
Privát üzenet
XIII.

Jövendő időnek állapotját a Holdnak
fényéből miképen ismerhetni meg?

Mikor az újság feltetszik, vedd eszedbe, hogyha sárga színt mutat, eső lesz; ha vöröset, szél fúj; ha pedig tiszta s fehér, tiszta és szép idő lesz. Ismét ujság után első pénteken a milyen idő van leginkább olyan lesz mind a holdtöltéig.

Secunda sexta qualis, Conjunctio tota salis.

(Amilyen a második óra olyan az egész kapcsolat)

Estvéli vörös ég, tiszta időt, reggeli vörös, esőt jelent. Reggeli vörös ég barátom nem hazud néked.
Hasas leány soha meg nem csal téged.
Reggeli vörös ég, esőt jelent vagy szeleket.
Hasas leány vagy kövér, vagy hordoz gyermeket.
Válasz erre

Regiomontanus ( #43 ) 2010-11-27 13:18:59
Privát üzenet
XIV.

Ábrák, melyekben az esztendő négy negyedének tulajdonságai, hónapjai, égijegyei és szelei megiratnak.


Tavasz

Polus, Aquila, Boreas,
Kos, Bika, Kettős,


Márczius, Április, Május:
Sangvineus. Szellő.
Meleg és nedves.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Nyár

Vultur, Subsolan, Eurus

Rák, Oroszlán, Szüz.
Jun., Julius, Augusztus,
Cholericus, Tűz.
Meleg és száraz.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


Ősz.

Notus, Auster, Apher,
Mérték, Skorpió, Nyilas.

Sept., Okt., November:
Melancholicus, Föld. Hideg és száraz.


OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Tél.

Zephir, Favon, Circius,
Bak, Vízöntő, Halak.

Decemb., Jan., Febr:,
Phlegmaticus, Víz. Hideg és nedves.


Ábrákat képeket ld. képtár Csízió képei 7-es
Válasz erre

Regiomontanus ( #42 ) 2010-11-27 13:18:35
Privát üzenet
XV.

Quator Anni Tempora.
(Az év négy szaka)

Dat Clemens hyemem, dat Petrus vel Cathedratus, Aestuat Urbasus, autumnat Symphorianus.

(Kelemen adja a telet, Péter a trónoló a tavaszt.
(Nyáron hevül Orbán, őszt üli Szimforianus)


Az esztendőnek négy időiről vagy részeiről.

Az esztendőnek első ideje vagy része a tavasz, kezdődik szent Benedek napján és tart szent Iván napjáig. A tavasz meleg és nedves időt tart természet szerint és hasonlittatik az elementomi éghez. Ekkor a vér is megárad minden állatban, mert meleg és nedves idő van.

Most igen egészséges az emberben a tyúkhus és borjúhus, bárányhus, tyúkmony és a jó bor.

Egész esztendő által orvoslásnak és érvágásnak nincs hasznosabb ideje a tavasznál, mert helyrehoz mindent, mit az ember egész esztendőn által elmulasztott.

Második idő a nyár, hév és száraz. Ebben megárad az emberben a cholera, azaz: megégett fekete vér, hasonlittatik az elementomi tűzhöz, a mely hév és száraz. A cholericusok nyárban meg ne fürödjenek, eret se vágassanak és semmi orvossággal ne éljenek és kevés étellel s itallal megelégedjenek. A nyár tart szent Máté napjáig.

Harmadik idő az ősz, ez hideg és száraz természet szerint, akkorban némi nedvesség terem az emberben, a mit melancholiának hivnak, a földhöz hasonlittatik.

Őszszel egészséges a jó bor és borsos étel, az ember eret is vágathat és orvossággal is élhet, de forratlan mustot és savanyú italt ne igyék. A ki a maga egészségét szereti, őszszel csak egyszer egyék egy nap. Az ősz szent Máté napjától tart szent Tamás apostol napjáig.

Negyedik idő a tél, hideg és nedves, teremt az emberben némi nedvességet, melyet phlegmának hivnak. Télben jó élni melegitő dolgokkal és borsos étket enni. Többet eszik az ember télben, mint nyárban, mert télen az embernek a gyomra igen hév, mely jól és hamar megemészti az étket. Madárhus és vadhus igen egészséges most, jó orvosság az érvágás. A tél szent Tamás apostol napjától fogva szent Benedek napjáig tart.

Complexiones quatuor partium Anni.

Aestas sicca calens, Autumnus siccus et ardens. Friget et humet Hyems, calidem Ver sitit humetque.

( A négy évszak foglalata.)

(A nyár száraz és heves, az ősz száraz és napsütötte.
A tél hideg és nedves, a tavasz meleg és nedves)

Az ember teremtetett négyféle elementomból: földből, vízből, égből és tűzből; a melyik féle több az emberben, a szerint szabja a természetét. A földből hideg és száraz, melancholicus, ostoba és földszinü, hasonló az ősznek és földnek természetéhez.

A víztől hideg és nedves természetü lesz az ember, fehér szinü, phlegmaticus, hasonló a télnek és víznek természetéhez.

Az égtől meleg természetü lesz, piros, szép termetü sangvineus, hasonló a tavasznak és égnek terrmészetéhez.

A tűztől hév és száraz, szederjes szinü, cholericus, hasonló a nyárhoz és tűztermészetü.
Válasz erre


1 2 3 
FőoldalAdataimKvízKvíz RanglistaÜzenetekIsmerőseimKéptárFórum
E-mail cím:
Jelszó:        
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszavam

Kapcsolat: info@kvizcity33.hu
2008. Kvízcity33.hu. Minden jog fenntartva!
Polgári Kvízjáték oldal