FőoldalAdataimKvízKvíz RanglistaÜzenetekIsmerőseimKéptárFórum
E-mail cím:
Jelszó:        
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszavam
A keresztény hit tanításai (Nusimami)
Ez a téma le van zárva!
1 2 3 4 5 

Nusimami ( #156 ) 2010-06-08 16:24:41
Privát üzenet
Egyistenhívő vallás,Jézus tanításaival

A kereszténység (a magyarországi protestáns hívők szóhasználatában gyakran keresztyénség) egyistenhívő vallás, amelynek középpontjában a názáreti Jézus élete és tanításai állnak, ahogy az az Újszövetségben szerepel. Mintegy 2 milliárd követőjével a legelterjedtebb világvallás. A zsidó és iszlám vallással együtt a bibliai Ábrahámhoz visszavezethető egyistenhívő vallásokhoz tartozik.
Válasz erre

Nusimami ( #155 ) 2010-06-08 16:23:59
Privát üzenet
Krisztus


A ,,Krisztus" szó a görög Chrisztosz főnévből származik, ami a héber Mosiah , azaz Messiás szó fordítása (ó héberről ógörögre). Jelentése: Fölkent.
Válasz erre

Nusimami ( #154 ) 2010-06-08 16:23:10
Privát üzenet
I. Nagy Gergely pápa

I. (Nagy Szent) Gergely foglalhatta el a pápai trónt 64.-ként a történelem során. A középkor egyik legnagyobb hatású egyházi vezetője, akinek uralkodása alatt a népvándorlás zavarai közepette megerősödött a keresztény vallás. A nép pápája megreformálta a katolikus egyház felépítését, műveiben pedig hatással volt a világi társadalom felépítésének módozataira is. E jelentősége indított több, a Heribert Illig-féle "kitalált középkor"-elméletet eleve el nem vető kutatót (Gregor Kristóf, Móricz Leó) arra a feltevésre, hogy egy fiktív háromszáz éves időszaknak a történelembe iktatása (Maurikiosz bizánci császár mellett) Gergely nevéhez köthető.
Válasz erre

Nusimami ( #153 ) 2010-06-08 16:22:24
Privát üzenet
Vizsolyi Biblia

A Károli Biblia vagy Károli-féle Biblia ismertebb nevén a Vizsolyi Biblia volt az első teljesen magyar nyelvre lefordított Biblia. A fordítást Károli Gáspár és lelkész társai végezték, a könyv kinyomtatásában pedig Mantskovit Bálint nyomdász segédkezett.
Válasz erre

Nusimami ( #152 ) 2010-06-08 16:21:34
Privát üzenet
Kálvin János

Kálvin hozta létre a svájci reformáció sikeres ágát, amelynek alapján a református egyházak világszerte ma is működnek. Rendszerét és a református egyházat kálvinizmus néven is szokás emlegetni.

Az egyházi szervezet átalakítása során Kálvin túllépett a katolikus egyházszervezet kritikáján; munkássága arra irányult, hogy a Szentírás elvein alapuló szervezetet létesítsen. Az Institutio-ban leírtaknak megfelelően a látható egyház a hívek összessége, akik tisztelik Istent és Krisztust, felveszik a keresztség szentségét, az úrvacsora vételével bizonyítják az igaz hitben és a szeretetben való egységet, valamint az Ige szavának engedelmeskednek. Ennek a látható egyháznak a részei az egyes gyülekezetek, amelyek jogilag önállóak. A gyülekezet tagjai egymással egyenlőek, az egyházi hatalom forrása a gyülekezet akarata. Az egyházi tisztségeket választás útján töltik be. A kálvini egyház jellemző vonása a szigorú egyházi fegyelem.
Válasz erre

Nusimami ( #151 ) 2010-06-08 16:20:37
Privát üzenet
Predesztináció (eleve elrendelés)

Eleve elrendelés elve: A kálvinista egyház egyik legjobban ismert tanítása a predesztináció vagy eleve elrendeltetés. Eszerint a mindentudó Isten terveiben minden ember egyéni sorsa, üdvössége vagy elveszett volta eleve el van döntve, el van rendelve, ,,meg van írva" megmásíthatatlan végzet gyanánt. Az eleve elrendelés nézetének története összekapcsolódik néhány keresztény teokráciai kísérlettel.
Válasz erre

Nusimami ( #150 ) 2010-06-08 16:19:56
Privát üzenet
Dr. Bölcskei Gusztáv

A református egyház lelkészi vezetője Dr. Bölcskei Gusztáv
Tisztsége püspök, a zsinat lelkészi elnöke(2010)
Válasz erre

Nusimami ( #149 ) 2010-06-08 16:18:40
Privát üzenet
Sola Scriptura

egyedül a Szentírás igaz

A protestáns hívek gyakran idézik ezt a bibliai idézetet annak alátámasztására, hogy csak a Szentírás (sola Scriptura) lehet az igaz hit biztosítéka, és minden egyéb - legyen az apostoli hagyomány, egyházi tekintély - vagy elvetendő, vagy legalábbis nem lehet kötelező érvényű a keresztények számára. Szerintük a béreaiak azért voltak nemesebb lelkűek, mert csak a Szentírást használták.

A felületes protestáns értelmezés ellenére ez a szöveg viszont egyáltalán nem a sola Scriptura mellett, hanem ellen fogalmaz meg egy igen komoly érvet, és emellett meggyőzően védelmezi a katolikus tanítást, ami szerint az apostoli Hagyomány, valamint az Egyház legfelsőbb döntése ugyanúgy kötelezi a híveket, mint Isten írott és tévedhetetlen szava, a Szentírás.
Válasz erre

Nusimami ( #148 ) 2010-06-08 16:17:54
Privát üzenet
Heidelbergi káté

A heidelbergi káté a református egyház alapvető hittételeit tartalmazza. Nevezik még pfalzi vagy palatinátusi káténak is.Szerzői Zacharias Ursinus és Caspar Olevianus, református hittudósok, akiket III. Frigyes pfalzi választófejedelem azzal bízott meg, hogy a Biblia alapján írjanak olyan vallástani népkönyvet, amelyből minden korú és állapotú református hívő tisztán és igazán megismerje a keresztény vallást és amely a más vallásúakkal szemben hitvallási irat gyanánt is szolgáljon. Az elkészült művet a fejedelem, zsinati jóváhagyás után, 1563-ban saját címerével diszítve, előszóval közrebocsátotta.A káté rövid idővel keletkezése után magyar nyelvterületen is ismeretessé lett. A szatmárnémeti nemzeti zsinat 1646-ban kánonilag kimondotta, hogy a heidelbergi káté mindenütt megtartassék és taníttassék. Magyar nyelven először 1577-ben jelent meg Pápán, Huszár Dávid nyomdájában. 1648-ban I. Rákóczi György a heidelbergi kátét Gyulafehérvárott, az általa létesített könyvnyomdában, Fogarasi István lugosi lelkipásztor fordításában román nyelven is kiadta.
Válasz erre

Nusimami ( #147 ) 2010-06-08 16:17:11
Privát üzenet
Ulrich Zwingli

Ulrich Zwingli (keresztneve Huldrych vagy Huldreich alakban is előfordul) (Wildhaus, 1484. január 1. - Kappel, 1531. október 11.): svájci reformátor, a református egyház egyik alapítója.
Válasz erre

Nusimami ( #146 ) 2010-06-08 16:16:28
Privát üzenet
Úrvacsora

Az úrvacsorai istentisztelet két jegye - az osztás sorrendjében - kenyér és a bor, általában egy-egy hívő család felajánlása. Úgy illik, hogy lehetőleg vörösbor és fehérkenyér kerüljön az Úr asztalára. A közelmúltig falun a kenyeret a gyülekezet tagja sütötte egy-egy alkalomra. Az úrvacsora kenyerét az ünnep előestéjén vagy reggelén a lelkész szeli fel. Az úrasztalára a kenyér javát használja fel, a legmagasabb, legszebben sült középső részt, a többit levágja.

A megmaradt hasáb alakú darabról lemetszi az alsó és a felső héját, közé visszahelyezi az ujjnyi széles, 10-15 cm hosszúságúra vágott szeleteket, majd tálcára - régebben abroszra - téve elhelyezi az úrasztalán. Ebből tesz elegendőt a kenyérosztótányérra, ahonnan az Úr asztalát körbeálló vagy körbejáró híveknek, mint atya a gyermekeinek ad egy-egy megtört darabot a kenyérből és egy-egy korty bort a kehelyből. Az úrvacsorai asztal fontos kelléke a bor tárolására szolgáló kanna, amelyből a gyülekezet gondnoka vagy presbitere mindig utánatölt a kehelybe.
Válasz erre

Nusimami ( #145 ) 2010-06-08 16:15:45
Privát üzenet
Főtiszteletű

A református egyház püspökeit és teológiai professzorait a "Főtiszteletű", lelkipásztorait pedig a "Nagytiszteletű" cím illeti meg szóban és írásban egyaránt.
Válasz erre

Nusimami ( #144 ) 2010-06-08 16:14:50
Privát üzenet
Dévai Bíró Mátyás, Szegedi Kis István, Sztárai Mihály, Ozorai Imre


A nagy magyar reformátorok, Dévai Bíró Mátyás, Szegedi Kis István, Sztárai Mihály, Ozorai Imre méltó magyarországi képviselői voltak a nyugati reformátori mozgalmak legnagyobb tanítóinak.
Válasz erre

Nusimami ( #143 ) 2010-06-08 16:14:00
Privát üzenet
Grineus Simon és Vinschemius Vitus

A reformáció tanainak első magyarországi terjesztői Grineus Simon és Vinschemius Vitus budai tanárok voltak. A budai tanács, a reformáció tanainak terjesztése céljából, meghívta Henkel Jánost, a királynő lőcsei származású gyóntatópapját. Az északi vármegyékben főként Czirák Márton, (Wittenbergből való hazatérése után) Lincius, Gléba Boldizsár, és Bógner terjesztették el a reformáció alapeveit. Az erdélyi szászok között pedig a sziléziai származású György és Ambrus szerzetesek, Veil Konrád és Surdaster János voltak a reformáció első hírvivői.
Válasz erre

Nusimami ( #142 ) 2010-06-08 16:13:10
Privát üzenet
Sylvester János

Az Újszövetség első teljes magyar nyelvű nyomtatott kiadása pedig Sylvester János nevéhez fűződik, aki egy Erdősi nevű szerzetes segítségével készítette el a fordítását. A mű 1541-ben jelent meg Újszigeten, a kiadás költségeit Nádasdy Tamás viselte. A magyarországi reformáció nagy bibliafordítói később e humanista nyelvtudósok örökségét vitték tovább.
Válasz erre

Nusimami ( #141 ) 2010-06-08 16:11:43
Privát üzenet
Szent Ágoston

Szent Ágoston a kereszténység egyik legbefolyásosabb filozófusa, szinte az egész középkor ideológiája belőle táplálkozott. Áttelepítette a keresztény filozófiába mindazt, amit fontosnak érzett nemcsak a neoplatonikusoktól, hanem Cicerotól, Platóntól, a sztoikus filozófiától is. Gondolkodói hagyatékának számos eleme máig él a keresztény teológiában és bölcseletben: ilyen platonizmusa, a kegyelemről szóló tanítása, a predesztináció tana. Katolikus és protestáns irányzatok sora hivatkozott műveire, amelyeket a 17. századtól gondos kezek gyűjtötték egybe és adtak közre egyre alaposabb és teljesebb nyomtatott kiadásokban.
Válasz erre

Nusimami ( #140 ) 2010-06-08 16:11:11
Privát üzenet
Ároni áldás

Áldjon meg téged az Úr,
és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az Úr,
és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr,
és adjon neked békességet!
Ámen.

4Móz 6,24-26
Válasz erre

Nusimami ( #139 ) 2010-06-08 16:10:34
Privát üzenet
konfirmáció

A konfirmáció latin szó, jelentése: megerősítés. Az egyházi konfirmáció esetében a Szentlélektől kérjük a Jézusban, mint Isten fiában való hit megerősítését. Mivel a szülők és keresztszülők fogadalmat tettek a gyerek megkeresztelésekor arra, hogy hitben nevelik őt, ezért el kell, hogy jöjjön annak az ideje, amikor maga is megismeri a keresztény hit alapvető igazságait, és tudatosan vállalja egyházhoz tartozását.Válasz erre

Nusimami ( #138 ) 2010-06-08 16:09:38
Privát üzenet
evangélium

jó hír, örömhír

Azokat a keresztényeket, akik a reformáció lutheri irányzatához tartoznak, evangélikusoknak nevezik. A név magyarázatra szorul. Benne a görög "evangélium" szót lehet felismerni, ami azt jelenti: jó hír, örömhír. Az ókorban egy-egy győztes csata hírül adását jelentette, a Bibliában pedig Istennek az emberhez fordulására, szűkebb értelemben Jézus Krisztus megszületésére vonatkozik. Ennek nyomán irodalmi műfajjá is vált, hiszen azokat az újszövetségi könyveket, amelyek Jézus születéséről, életéről, tanításáról, végül haláláról és feltámadásáról tudósítanak, evangéliumoknak nevezzük. (A bibliai könyvek gyűjteményében, a kánonban összesen négy evangéliumot tartunk számon: Máté, Márk, Lukács és János.)

Válasz erre

Nusimami ( #137 ) 2010-06-08 16:08:51
Privát üzenet
Luther Márton

A 16. század elején Európa számos pontján, egyházi intézményekben és egyetemeken megfogalmazódott az egyház megújításának szükségessége. Ennek az általános reformmozgalomnak egy része volt Luther Márton (1483-1546) wittenbergi egyetemi tanár fellépése 1517-ben, aki 95 tételével korántsem akart egyházszakadást előidézni, hanem mindössze a kor reformtörekvéseinek szellemében kívánt a katolikus egyház megújulásához hozzájárulni. Luther mindenekelőtt az egyházi búcsúk pénzért való árusításának gyakorlatával fordult szembe, támadva annak teológiai hátterét is.
Válasz erre

Nusimami ( #136 ) 2010-06-08 16:08:10
Privát üzenet
sola gratia

egyedül Isten kegyelméből

Luther tanításának lényege, hogy egyedül Isten kegyelméből (sola gratia) és egyedül a hit által (sola fide) jutunk el az üdvösségre.
Válasz erre

Nusimami ( #135 ) 2010-06-08 16:06:44
Privát üzenet
a nagy egyházszakadás

Az 1054. évi egyházszakadás után azok a keleti egyházak, amelyek elfogadták a bizánci hagyományokat és a konstantinápolyi pátriárcha vezetését, nemzeti keretekben önálló egyházakká szerveződtek.
Válasz erre

Nusimami ( #134 ) 2010-06-06 14:36:04
Privát üzenet
sola fide

Luther tanításának lényege, hogy egyedül Isten kegyelméből (sola gratia) és egyedül a hit által (sola fide) jutunk el az üdvösségre.
Válasz erre

Nusimami ( #133 ) 2010-06-06 14:35:01
Privát üzenet
William Miller és Ellen White

William Miller és Ellen White alapította Amerikában az Adventista gyülekezetet XIX. század folyamán. A baptista egyházból kiválva azt hirdették, hogy 1844-ben következik be a világ vége, vagyis Krisztus második eljövetele.
Válasz erre

Nusimami ( #132 ) 2010-06-06 14:33:33
Privát üzenet
Ora et labora

Harmóniát teremt a munka és az imádság között. Innen ered az "Ora et labora!", az "Imádkozzál és dolgozzál", a bencések jelmondata. Az imádság elsősorban kórusimádság, napi nyolc alkalommal való közös zsoltározás. A zsolozsma (az Egyház hivatalos imája, mely himnuszokból, zsoltárokból és olvasmányokból áll) első szabályozása tőle való, de ismeri a magánimát is és a belső ima egyéb fajtáit is. A munka elsősorban a kolostorban elvégzendő házi munkákat jelenti, de bekapcsolódnak a kézműiparba is és szükség esetén a mezőgazdasági munkába is. Elég jelentős időt szán lectióra, lelkiolvasmányra. Később ebből alakult ki a szellemi, elsősorban teológiai munka. Büntetései szelídek és többnyire szellemiek.
Válasz erre

Nusimami ( #131 ) 2010-06-06 14:32:55
Privát üzenet
Pécel

Az országban egyedülállóan működik Adventista Teológiai Főiskola Pécelen.
Válasz erre

Nusimami ( #130 ) 2010-06-06 14:32:21
Privát üzenet
VIII. Henrik

az Anglikán egyház alapítója

Az anglikán egyház, az angliai reformáció nyomán kialakult nemzeti egyház. Mivel a pápa nem volt hajlandó elválasztani VIII. Henriket feleségétől, Aragóniai Katalintól, a király elkezdte támogatni hazájában a reformációt. Megszakította a kapcsolatot a pápasággal, s 1534-ben parlamenti határozattal önmagát nyilvánította az anglikán egyház fejének, mellyel államegyházat alapított.
Válasz erre

Nusimami ( #129 ) 2010-06-06 14:31:32
Privát üzenet
Supremacy Act törvény

Ebben a törvényben kimondta, hogy az anglikán egyház feje házasodhat, törvénybe iktatta a nemzeti nyelvű liturgiát, de nem törölte el az alapvető szentségeket, oltárt. Ez volt az egyik legmérsékeltebb egyházi reformja a kornak. A Brit Nemzetközösség területén széles körben elterjedt anglikanizmus a 16. századi reformáció sajátos képződménye, a lutheranizmusnál jobban ragaszkodik a hagyományokhoz, megőrzi a szentségek intézményét és az egyházi hierarchiát, kivéve a római pápa primátusát. Ennek alapján az anglikán egyház inkább hasonlít egyféle pápa nélküli katolicizmusra, mint egy valóban protestáns felekezetre. Az anglikanizmus fő irányvonalát képező úgynevezett High Church (felső egyház) hívei többnyire sértőnek érzik, ha protestánsnak nevezik őket. A 19. századtól kezdve, a katolikus egyházhoz való közeledés jegyében, használatos az anglo-katolicizmus kifejezés is. Mindig az adott angol király áll az élén.
Válasz erre

Nusimami ( #128 ) 2010-06-06 14:30:17
Privát üzenet
canterburyi érsek

Az anglikán egyház prímása, lelki vezetője a canterburyi érsek. A reformáció idején az anglikán egyházban is megszűntek a szerzetesrendek, mára azonban már számos anglikán férfi és női szerzetesrend működik. A legtöbb anglikán egyházban ma már nőket is pappá szentelnek.
Válasz erre

Nusimami ( #127 ) 2010-06-06 14:29:31
Privát üzenet
bemerítő (baptista)

Elnevezésüket másoktól kapták, de elfogadták a magukénak. A "baptista" kifejezés bemerítőt jelent, s az Újszövetség eredeti görög szövegéből (baptidzo: bemeríteni, bemártani) származik, utalva arra, hogy a baptisták hitvallás alapján és bemerítéssel keresztelnek Jézus Krisztus rendelkezésének és az újszövetségi gyakorlatnak megfelelően.
Válasz erre

Nusimami ( #126 ) 2010-06-06 14:28:36
Privát üzenet
Dr. Mészáros Kálmán
A Magyarországi Baptista Egyház elnöke (2010)

Szegeden született 1954-ben. Általános- és középiskoláit Pécsett végezte el. Ezt követően orvos-elektronikai technikusként dolgozott az egyik pécsi klinikán.
A két éves katonaidő letöltése után 1976-ban kezdte meg tanulmányait a Budapesti Baptista Teológiai Akadémián. 1981-ben avatták lelkipásztorrá. Közben elfogadta a Győri Baptista Gyülekezet meghívását, ahol 6 évig szolgált. 1986-ban az Egyesült Államokba kapott meghívást, ahol 4 évig pásztorolta Cleveland (Ohio) városában a Magyar Bethánia Baptista Gyülekezetet. 1990-ben tért vissza családjával Magyarországra, majd 2006-ig a Székesfehérvári Baptista Gyülekezet lelkipásztora volt. Felesége orvos, öt gyermeke van.
Posztgraduális teológiai továbbképzésre Svájcban, az Egyesült Államokban és Ausztriában kapott lehetőséget. Ennek során 1996-ban Master of Arts (MA) - Bölcsészettudományok Mestere diplomát kapott. Ezt követően tett kiegészítő vizsgákat a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. 2002-ben Doctor of Divinity (D.D.) - Hittudományok Doktora fokozatot kapott a Tennessee Temple University (USA) egyetemen. 2009-ben pedig Doctor of Philosophy (PhD) fokozatot szerzett az egyháztörténelem tárgyköréből a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.
A Magyarországi Baptista Egyház Történelmi Bizottságának munkájába még 1982-ben kapcsolódott be. 1992 óta egyháztörténelmet tanít a Budapesti Baptista Teológiai Akadémián. 1996-tól ugyancsak egyháztörténelmet tanít a Word of Life - Élet Szava Nemzetközi Bibliaintézetben is. Folyamatosan publikál. 1986-1990 között a tengerentúli magyar baptisták lapját, A Kürt-öt szerkesztette. Írásai főként az egyház Békehírnök című lapjában jelennek meg.
Közegyházi szolgálatát a Magyarországi Baptista Egyház Dunántúli Egyházkerületében 1992-től először alelnökként, majd 1996-tól a kerület elnökeként folytatta. 1996-tól az egyház Médiabizottságának az elnöke. 2000-ben választották meg a Magyarországi Baptista Egyház országos elnökévé. Ettől kezdve a Magyar Baptista Világszövetség társelnöki tisztét is betölti. Jelenleg a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT), a Magyar Bibliatársulat (MBT), valamint a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) egyik alelnöke.
Válasz erre

Nusimami ( #125 ) 2010-06-06 14:27:09
Privát üzenet
Charles T. Russel

A Jehova tanúi vallási mozgalmat Charles T. Russel, amerikai kereskedő alapította 1874-ben.
Válasz erre

Nusimami ( #124 ) 2010-06-06 14:26:38
Privát üzenet
Jehova Tanúi

A mozgalom hirdeti a Sátán által uralt bűnös világ hamarosan bekövetkező összeomlását. Elvetik a Szentháromság és a lélek halhatatlanságának tanát, de hisznek a halottak feltámadásában.Tanításuk tulajdonképpen az unitarizmus fundamentalista változata - Krisztus szerintük nem Isten, a Szentlélek pedig "Isten ereje" -, amelynek központi eleme a hamarosan bekövetkező világvége várása és hirdetése. Feladatuknak tartják, hogy figyelmeztessék az emberiséget: csak az élheti túl az Isten és a Sátán küzdelmét jelentő világvégét, s részesülhet az örök életben, aki csatlakozik a Jehova tanúihoz. Hitük szerint Isten kiválaszt közülük 144.000 lelket, akik majdan együtt fognak uralkodni Krisztussal, az Égi Királyságban.
Válasz erre


1 2 3 4 5 
FőoldalAdataimKvízKvíz RanglistaÜzenetekIsmerőseimKéptárFórum
E-mail cím:
Jelszó:        
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszavam

Kapcsolat: info@kvizcity33.hu
2008. Kvízcity33.hu. Minden jog fenntartva!
Polgári Kvízjáték oldal