FőoldalAdataimKvízKvíz RanglistaÜzenetekIsmerőseimKéptárFórum
E-mail cím:
Jelszó:        
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszavam
Hitünk a mindennapokban
Új hozzászólás
1 2 3 4 5 6 7 8 .11 12 13 14 .17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Véta ( #806 ) 2015-06-07 14:02:38
Privát üzenet
Rómabeliekhez írt levél 5. rész

1.
Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,
2.
A ki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, a melyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.
3.
Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz,
4.
A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet,
5.
A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.
6.
Mert Krisztus, mikor még erőtelenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért.
7.
Bizonyára igazért is alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki.
8.
Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.
9.
Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa.
10.
Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele.
11.
Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, a ki által most a megbékélést nyertük.
12.
Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;
13.
Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény.
14.
Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, a kik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, a ki ama következendőnek kiábrázolása vala.
15.
De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.
16.
És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által; mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra.
17.
Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.
18.
Bizonyára azért, miképen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása.
19.
Mert miképen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.
20.
A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék; de a hol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik:
21.
Hogy miképen uralkodott a bűn a halálra, azonképen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Válasz erre

Véta ( #805 ) 2015-01-24 14:31:25
Privát üzenet
Ennekutánna míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szünnek.

1Móz 8:22
Válasz erre

Véta ( #804 ) 2015-01-23 15:18:33
Privát üzenet
Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap mulva megtalálod azt.

Préd 11:1
Válasz erre

Véta ( #803 ) 2015-01-14 11:29:48
Privát üzenet
És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik.

Ésa 11:1
Válasz erre

Véta ( #802 ) 2015-01-11 19:04:58
Privát üzenet
A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

Zsid 11:1
Válasz erre

Véta ( #801 ) 2014-12-28 14:48:50
Privát üzenet
... egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap.

2Pt 3:8
Válasz erre

Véta ( #800 ) 2014-11-24 13:35:46
Privát üzenet
... a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt,
A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet,
A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.

2Pt 1:5-7
Válasz erre

Véta ( #799 ) 2013-10-12 09:20:42
Privát üzenet
Jézus mondja:

Bizony, bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.
A ki szereti a maga életét, elveszti azt; és a ki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt.
A ki nékem szolgál, engem kövessen; és a hol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és a ki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.

(János 12:24-26)
Válasz erre

Előzmény: ( #796 ) Véta 2013-09-12 16:35:16
Véta ( #798 ) 2013-10-10 14:24:12
Privát üzenet
Jézus követése
Lukács 9,57-62

57. Lőn pedig, mikor menének, valaki monda néki az úton: Követlek téged Uram, valahová mégy!
58. És monda néki Jézus: A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs fejét hová lehajtania.
59. Monda pedig másnak: Kövess engem. Az pedig monda: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat.
60. Monda pedig néki Jézus: Hadd temessék el a halottak az ő halottaikat: te pedig elmenvén, hirdesd az Isten országát.
61. Monda pedig más is: Követlek téged Uram; de előbb engedd meg nékem, hogy búcsút vegyek azoktól, a kik az én házamban vannak.
62. És monda néki Jézus: Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.
Válasz erre

Véta ( #797 ) 2013-10-06 12:09:10
Privát üzenet
Jézus mondja:

"Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.
Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt."

(Márk 8:34-35)
Válasz erre

Véta ( #796 ) 2013-09-12 16:35:16
Privát üzenet
... némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harmincz annyit. (Mt 13:23)
Válasz erre

Előzmény: ( #794 ) Véta 2013-05-04 09:53:44
Véta ( #795 ) 2013-06-02 15:09:13
Privát üzenet
Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.
Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.
Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.
Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.
Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.
Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.
Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.
Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.
(Máté 5:3-10)
Válasz erre

Véta ( #794 ) 2013-05-04 09:53:44
Privát üzenet
Példázat a magvetőről
Lukács 8:4-15

Mikor pedig nagy sokaság gyűlt egybe, és minden városból mentek vala ő hozzá, monda példázat által:
Kiméne a magvető, hogy elvesse az ő magvát: és magvetés közben némely esék az útfélre; és eltapostaték, és az égi madarak megevék azt.
És némely esék a kősziklára; és mikor kikelt, elszárada, mert nem vala nedvessége.
Némely esék a tövis közé; és a tövisek vele együtt növekedvén, megfojták azt.
Némely pedig esék a jó földbe; és mikor kikelt, százannyi hasznot hoza. Ezeket mondván, kiált vala: A kinek van füle a hallásra, hallja.
És megkérdék őt az ő tanítványai, mondván: Mi lehet e példázat?
Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkait értsétek; egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és hallván ne értsenek.
A példázat pedig ez: A mag az Isten beszéde.
Az útfélen valók pedig azok, a kik hallják; aztán eljő az ördög, és kikapja az ígét az ő szívökből, hogy ne higyjenek és ne idvezüljenek.
És a kősziklán valók azok, a kik, mikor hallják, örömmel veszik az ígét; de ezeknek nincs gyökerük, a kik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak.
És a melyik a tövis közé esett, ezek azok, a kik hallották, de elmenvén, az élet gondjaitól, és gazdagságától és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek.
A melyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, a kik a hallott ígét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel.

Válasz erre

Véta ( #793 ) 2013-03-31 12:23:05
Privát üzenet
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. 2Kor 5:17
Válasz erre

Véta ( #792 ) 2013-03-31 12:09:21
Privát üzenet
Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint.
Eltemették, és - ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon. 1Kor 15:3-4 (Új fordítású Biblia)
Válasz erre

Véta ( #791 ) 2013-03-31 08:52:55
Privát üzenet
A mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk. 1Kor 5:7(b)
Válasz erre

Véta ( #790 ) 2013-03-29 07:52:48
Privát üzenet
Jézus mondja: Én vagyok az életnek ama kenyere; a ki hozzám jő, semmiképen meg nem éhezik, és a ki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. (Jn 6:35)
Válasz erre

Véta ( #789 ) 2013-03-28 09:30:22
Privát üzenet
Jézus mondja: Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál. (Jn 10:9)
Válasz erre

Véta ( #788 ) 2013-03-27 11:19:44
Privát üzenet
Jézus mondja: Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. (Jn 15:5)
Válasz erre

Véta ( #787 ) 2013-03-26 14:31:29
Privát üzenet
Jézus mondja: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. (Jn 8:12)
Válasz erre

Véta ( #786 ) 2013-03-24 07:53:51
Privát üzenet
Jézus mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam. (Jn 14:6)
Válasz erre

Véta ( #785 ) 2013-03-23 11:02:39
Privát üzenet
Jézus mondja: Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért. (Jn 10:11)
Válasz erre

Véta ( #784 ) 2013-03-22 14:57:59
Privát üzenet
Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él. (Jn 11:25)
Válasz erre

Véta ( #783 ) 2013-02-22 14:39:09
Privát üzenet
Szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett gyalomhoz, a mely mindenféle fajtát összefogott;
Melyet, minekutána megtelt, a partra vontak a halászok, és leülvén, a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványakat pedig kihányták.
Így lesz a világ végén is: Eljőnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül.
És a tüzes kemenczébe vetik őket; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
Monda nékik Jézus: Megértettétek-é mindezeket? Mondának néki: Megértettük Uram.
Ő pedig monda nékik: Annakokáért minden írástudó, a ki a mennyeknek országa felől megtaníttatott, hasonlatos az olyan gazdához, a ki ót és újat hoz elő az ő éléstárából.
(Máté 13:47-52)
Válasz erre

Véta ( #782 ) 2013-02-22 14:35:10
Privát üzenet
Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, a ki igazgyöngyöket keres;
A ki találván egy drágagyöngyre, elméne, és mindenét eladván a mije volt, megvevé azt.
(Máté 13:45-46)
Válasz erre

Véta ( #781 ) 2013-02-22 14:33:24
Privát üzenet
Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, a melyet megtalálván az ember, elrejté azt; és a felett való örömében elmegy és eladván mindenét a mije van, megveszi azt a szántóföldet.
(Máté 13:44)
Válasz erre

Véta ( #780 ) 2013-02-22 14:32:23
Privát üzenet
Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, a ki az ő földébe jó magot vetett;
De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége és konkolyt vete a búza közé, és elméne.
Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszék a konkoly is.
A gazda szolgái pedig előállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? honnan van azért benne a konkoly?
Ő pedig monda nékik: Valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén, összeszedjük azokat?
Ő pedig monda: Nem. Mert a mikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok.
Hagyjátok, hogy együtt nőjjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe.
(Máté 13:24-30)
Válasz erre

Véta ( #779 ) 2013-02-22 08:05:37
Privát üzenet
És ismét monda: Mihez hasonlítsam az Isten országát?
Hasonló a kovászhoz, melyet az asszony vévén, három mércze lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele.
(Lukács 13:20-21)
Válasz erre

Véta ( #778 ) 2013-02-21 10:07:40
Privát üzenet
És monda: Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Avagy milyen példában példázzuk azt?
A mustármaghoz, a mely mikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb,
És mikor elvettetik, felnő, és minden veteménynél nagyobb lesz és nagy ágakat hajt, úgy hogy árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak.
(Márk 4:30-32)
Válasz erre

Véta ( #777 ) 2013-02-20 11:32:13
Privát üzenet
És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe.
És alszik és fölkel éjjel és nappal; a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképen.
Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes buzát a kalászban.
Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett.
(Márk 4:26-29)
Válasz erre

Véta ( #776 ) 2013-02-20 11:25:51
Privát üzenet
Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, a mi ültettetett. (Préd 3:2)
Válasz erre

Véta ( #775 ) 2013-01-30 10:44:41
Privát üzenet
Egyik nemzetség elmegy, és a másik eljő; a föld pedig mindörökké megmarad. (Préd 1:4)
Válasz erre

Véta ( #774 ) 2012-12-27 13:06:28
Privát üzenet
...Ez az igaz Isten és az örök élet. (1Jn 5:20)
Válasz erre

Előzmény: ( #764 ) Véta 2012-07-22 15:50:26

1 2 3 4 5 6 7 8 .11 12 13 14 .17 18 19 20 21 22 23 24 25 
FőoldalAdataimKvízKvíz RanglistaÜzenetekIsmerőseimKéptárFórum
E-mail cím:
Jelszó:        
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszavam

Kapcsolat: info@kvizcity33.hu
2008. Kvízcity33.hu. Minden jog fenntartva!
Polgári Kvízjáték oldal